Vedtægter 

 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

§ 1.1

Klubbens navn er BELLINGE TAEKWONDO KLUB / YU-SIN.

§ 1.2

Klubbens hjemsted er : Odense Kommune

 

KLUBBENS FORMÅL

§ 2.1

Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i sporten taekwondo i henhold til regler fra Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) og fortrinsvis at beskæftige unge under 25 år med fritidsaktivitet.

  

MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

§ 3.1

Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund og er undergivet dettes love.

§ 3.2

Medlemmer, der ønsker at deltage i DTaF´s arrangementer, skal gennem klubben løse licens hos DTaF.


OPTAGELSE AF MEDLEMMER

§ 4.1

I henhold til klubbens Panda børnepolitik, kan enhver der er fyldt 5 år optages som medlem af klubben. For medlemmer under 18 år kræves forældres/ værges underskrift. Medlemmerne registreres i klubben.

§ 4.2

Personer, der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden inden for de sidste 2 år kan ikke optages. Et afslag om optagelse kan dog indankes skriftligt for bestyrelsen, der ved afstemning afgør, om optagelse kan finde sted. Et afslag om optagelse kan kræves taget op på førstkommende generalforsamling, der afgør, om optagelse kan finde sted. Dette skal være et særligt punkt på dags- ordenen. Der kræves samme stemmemajoritet som ved vedtægtsændringer.

§ 4.3

Klubben optager passive medlemmer, disse registreres i klubben.

§ 4.4

Bestyrelsen kan indstille medlemmer eller andre personer, der har ydet en særlig indsats for klubben eller taekwondo, til æresmedlemmer ved den årlige generalforsamling. Der kræves samme stemme- majoritet som ved vedtægtsændring.

§ 4.5

Æresmedlemmer er kontingentfrie og nyder samme rettigheder som klubbens øvrige medlemmer.

§ 4.6

Udnævnelsen som æresmedlem kan dog inddrages på general- forsamlinger dersom det ærede medlem viser utilbørlig optræden eller har skadet klubben på anden måde. Der kræves samme stemmemajoritet som ved udnævnelsen.


KONTINGENT

§ 5.1

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Kontingent opkræves sædvanligvis forud.

§ 5.2

Klubbens kontingent for passive medlemmer fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Kontingent opkræves sædvanligvis forud.

§ 5.3

Klubbens instruktører holdes kontingentfrie. Klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter holdes
kontingentfrie. Klubbens instruktører, suppleanter og bestyrelsesmedlemmer kan videregive denne kontingentfrihed, til ét eget barn, såfremt det enkelte bestyrelsesmedlem ikke selv er aktiv udøver.


Bestyrelsen vurderer om arbejdsindsatsen er tilstrækkelig. Hvis den ikke er det, inddrages denne
kontingentfrihed. Vurdering sker hvert ½ år i forbindelse med indbetaling af kontingent.


I bestyrelsen ligger der konkrete arbejdsbeskrivelser på, hvad der forventes af den enkelte. For instruktørerne foreligger der også retningslinjer.

 

UDMELDELSE – EKSKLUSION

§ 6.1

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til kassereren med mindst 1 måneds varsel og altid til d. 1. i måneden, samt at pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har sin virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

§ 6.2

Medlemmer, der er i kontingentrestance for mere end 30 dage, kan udelukkes fra træningssalen og har ikke adgang, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Instruktøren eller formand/kasserer kan ved enhver træning forlange, at medlemmet medbringer sin kvittering for betalt klubkontingent ved næste fremmøde. De kan forvente sagen overdraget for retslig inkasso for medlemmets regning, dog skal pågældende medlem have modtaget 3 skriftlige rykkere.

§ 6.3

Instruktøren kan med øjebliks virkning udelukke et medlem fra træningssalen, dersom vedkommende viser utilbørlig optræden eller ikke retter sig efter instruktørens anvisninger.

§ 6.4

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil eller et medlem gør sig skyldig i de i § 4.2 nævnte lovovertrædelser. Bestyrelsens beslutning herom kræver enstemmighed for eksklusion. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§ 6.5

Spørgsmål om eksklusion, der skal behandles på en generalforsamling, skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbe- slutningen, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 7.1

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

§ 7.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 28 dages varsel.
Dagsordenen bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen.

§ 7.3

Stemmeret på generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer over 15 år (gælder dog ikke for passive medlemmer), såfremt man ikke er i kontingentrestance for mere end 30 dage. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 § 7.4

Generalforsamlingen kan blive afhold virtuelt. Dette bliver varslet 14 dage før generalforsamlingen og linket vil ligge i dagsordnen.

DAGSORDEN

§ 8.1

  1.  Valg af dirigent.

  2.  Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

  3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt evt. budget for det
       kommende år.

  4.  Eventuelle udvalg aflægger beretning for det forløbne år.

  5.  Behandling af indkomne forslag.

  6.  Fastsættelse af klubkontingent.

  7.  Valg af bestyrelse.

  8.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

  9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10.  Eventuelt.


GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

§ 9.1

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede mødet.

§ 9.2

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. dog § 4.2,  4.4, 4.6 og  6.5.

§ 9.3

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af mødet optages, i det omfang dirigenten bestemmer.

 

EKSTRAORIDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 10.1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst-nævnte tilfælde skal

generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

§ 10.2

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne for ordinær generalforsamling jfr. § 7.2.

 

KLUBBENS LEDELSE


§ 11.1

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne be- slutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til klubvedtægterne.

§ 11.2

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og yderligere 3 bestyrelses- medlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formand, sekretær samt 1. og 2. bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Næstformand, kasserer og 3. bestyrelses- medlem er på valg i ulige år.

§ 11.3

Klubbens ledelse skal sørge for, at medlemmerne ved indmeldelse i klubben er gjort bekendt med klubbens vedtægter og regler.

§ 11.4

Klubbens ledelse frasiger sig ethvert ansvar for skader opstået under træning og stævner og antager, at ethvert medlem er såvel fysisk og psykisk rask. Lægeundersøgelse kan anbefales.TEGNINGSRET

§ 12.1

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, dog undtaget § 6.4. Ved stemmelighed i bestyrelsen gælder formandens stemme dobbelt.

§ 12.2

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Sekretæren fører en mødeprotokol.

§ 12.3

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner fra kr. 2.500,00 til kr. 5.000,00 kræves underskrift af såvel formand som kasserer. I tilfælde af familiesamhørighed mellem formand og kasserer kræves underskrift af hele bestyrelsen ved alle dispositioner.

§ 12.4

Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,00 kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 

REGNSKAB

§ 13.1

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13.2

Bestyrelsen skal inden 21. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

§ 13.3

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 13.4

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


REVISION

§ 14.1

På den ordinær generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. § 8.1 stk. 9.

§ 14.2

Revisorerne skal hvert år inden 1. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

§ 14.3

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 15.1 
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Dog undtaget § 16 her kræves 80% fremmøde og enstemmighed for forslaget.

 

KLUBBENS OPLØSNING
 § 16.1

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

§ 16.2

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 80% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stedet, og til forslagets vedtagelse kræves enstemmighed. Opnås sådant flertal på en general- forsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med oven- nævnte stemmemajoritet, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16.3

Generalforsamlingen træffer beslutning om afviklingen af klubbens formue, hertil kræves simpelt flertal.
§ 16.4

I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune indenfor Taekwondo.

 

 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 25.08.1981, efterfølgende

Revideret 21.02.1983

Revideret 22.02.1988

Revideret 25.02.1991

Revideret 16.02.1993

Revideret 15.02.1994

Revideret 26.02.2002

Revideret 10.02.2004

Revideret 27.02.2007

Revideret 26.03.2007

Revideret 26.02.2008

Revideret 26.02.2009

Revideret 18.02.2010

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.08 | 16:23

Hej Maria.

Ja der er plads på holdet og du kan se tiderne på vores nye hjemmeside https://Yu-Sin.dk

...
15.08 | 15:38

Hej
Jeg har en datter som gerne vil starte på juniorer holdet.
Hvornår er opstart og er der plads på holdet?

Mvh Maria

...
22.07 | 16:44

Hvornår starter i ny sæson op efter sommeren?

...
14.06 | 22:45

Hej.
Min søn på snart 6 ville gerne prøve om Taekwondo er noget for ham. Er det evt muligt at prøve på torsdag?

...
Du kan lide denne side